Erityisopetus ja pienryhmäopetus

Erityisopetus


Valkean ruusun koulussa erityisopetus toimii joustavasti yleisopetuksen yhteydessä. Erityisopetusta toteutetaan myös yhteistyössä pienryhmäopetuksen kanssa.

Erilaisilla tukimuodoillla pyrimme turvaamaan, että jokainen oppija saa tarvitsemansa tuen oppimiseen ja koulunkäyntiin.


Kolmiportainen tuki


Oppimisen ja koulunkäynnin tuen kolme tasoa ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Lisäksi oppilas voi saada yksilökohtaista oppilashuoltoa.


Yleistä tukea annetaan heti kaikille, jotka tarvitsevat tukea oppimisessaan. Tuki voi olla tukiopetusta, opetuksen eriyttämistä, kodin ja koulun yhteistyön lisäämistä, osa-aikaista erityisopetusta jne.


Tehostettuun tukeen siirrytään kun yleinen tuki ei riitä.

Tuen tarve kartoitetaan laatimalla pedagoginen arvio, joka käydään läpi yhdessä huoltajien kanssa. Tuen taso vahvistetaan oppilashuoltoryhmässä. Oppilaalle tehdään oppimissuunnitelma ja aiempia tukimuotoja tehostetaan sekä lisätään. Oppilashuollon ammattilaisten sekä erityisopettajan tukea voidaan lisätä.


Erityiseen tukeen ovat oikeutettuja ne oppilaat, joille tehostetun tuen tukimuodot eivät riitä. Tällöin laaditaan pedagoginen selvitys, jossa määritellään erityisen tuen tarve. Erityistä tukea annetaan ensisijaisesti omassa luokassa oppilaalle laadittavan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman (HOJKS) mukaisesti. Tukitoimina voidaan mm. lisätä koulunkäynninohjaajan tukea sekä erityisopetusta, eriyttää opetusta ja yksilöllistää oppiaineita. Opetusta voidaan toteuttaa myös pienryhmässä joko kokoaikaisesti tai integroituna osa-aikaisesti.

Tuen_pdf_ikaalinen.pdf

Laaja-alainen erityisopetus


Ikaalisten Valkean ruusun koulussa toimii kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Laaja-alaista erityisopetusta tarjotaan jokaisella tuen tasolla. Laaja-alainen erityisopettaja voi esimerkiksi tarjota luokissa samanaikaisopetusta luokanopettajan työparina tai opettaa erillisessä tilassa pienempää ryhmää. Alkuopetuksessa laaja-alaisen erityisopettajan työ painottuu ensisijaisesti lukiopetukseen, eli luku- ja kirjoitustaidon vahvistamiseen.


Laaja-alainen erityisopettaja kartoittaa yleisopetuksen luokkien oppilaiden tuen tarpeita ja tekee tarvittaessa erilaisia seulontatestauksia koko ryhmälle. Erityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä luokanopettajan kanssa ja tarjoaa tukeaan konsultoiden ja ratkaisumalleja hakien. Tilanteen ja tarpeen mukaan laaja-alainen erityisopettaja osallistuu vanhempainiltoihin, oppilaspalavereihin ja on mukana arvioinnissa.


Oppimisen tuen kysymyksissä voit olla yhteydessä koordinoivaan erityisopettajaan.

Koordinoiva erityisopettaja


Koordinoivan erityisopettajan työhön kuuluu huolehtia että kunnan oppimisen tukeen liittyvät asiat ovat yhdenmukaiset sekä valtakunnallisesti ajantasalla.

Koordinoiva erityisopettaja antaa tarvittaessa konsultaatiota tai lausuntoja oppilaan tuen tarpeesta, tuen portailla liikkumisessa sekä tukitoimien toteuttamisesta.

Tehtävään kuuluu myös pienryhmien koordinointi, erityisopetuksen kehittämistyö sekä oppilashuoltoryhmätyö.


Pipsa-Tytti Läykki

puh. 044 7301 365

pipsa.laykki@ikaalinen.fi

Pienryhmäopetus

Valkean ruusun koulussa toimii neljä pienryhmää. Pienryhmien luokkatunnuksen alku on lyhenteellä PRO (pienryhmäopetus).

Pienryhmissä ryhmäkoko on max. 8 oppilasta (toiminta-alueittain opetus max 6 oppilasta). Jokaisessa ryhmässä on erityisluokanopettaja sekä tuen tarpeen mukaan 1-5 koulunkäynnin ohjaajaa. Oppilasryhmät on muodostettu ottaen huomioon oppilaiden iän, tuen tarpeen sekä integroitumisen yleisopetuksen ryhmiin. Pienryhmäopetus edellyttää erityisen tuen päätöstä.

Pienryhmien toiminta-ajatuksena on osallistava, yksilöllinen opetus, jolloin kaikilla lapsilla olisi erityistarpeista huolimatta mahdollisuus mielekkääseen koulunkäyntiin sekä jatko-opintoihin.


Pienryhmäopetusta annetaan kokoaikaisesti tai osa-aikaisesti integroituna yleisopetukseen.


Pienryhmäopetukseen liittyvissä kysymyksissä voi olla yhteydessä koordinoivaan erityisopettajaan.